ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ / ADMISSION TICKETRegistration Number
Date of Birth
   

Please find the Help Desk Numbers 7815930294 / 7815930293