ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ / ADMISSION TICKETRegistration Number
   


Forgot Application


Help Desk Numbers - 7815930294 / 7815930293